Privacy Policy

 1. A. déclaration de confidentialité pour les clients au sens le plus large du terme (client, client, chèque service client privé, prospect, fournisseur, consultant,...)

Chez Blink (Cleaning Project), nous attachons une grande importance à la protection des données personnelles que nous recueillons. Nous traitons et protégeons ces données avec le plus grand soin, conformément à la législation applicable en Belgique (il s'agit de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel (LVP) et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RPDP).

Nous nous efforçons de protéger les données personnelles qui nous sont fournies contre la perte, la destruction, la divulgation, l'accès non autorisé ou l'utilisation abusive.

Dans cette déclaration de confidentialité, nous vous expliquons qui nous sommes, quand et pourquoi nous avons besoin de vos données personnelles, quelles données nous collectons, comment et pour combien de temps nous les traitons, à qui nous pouvons les transmettre, quels sont vos droits et comment vous pouvez les exercer.

Cette déclaration de confidentialité vous est destinée lorsque vous :

 • être l'interlocuteur d'un de nos clients (potentiels), clients ou clients d'un ou plusieurs services de Blink (Cleaning Project) ;
 • un particulier qui achète ou souhaite acheter des services dans le cadre de nos activités de titres-services ;
 • être l'interlocuteur d'un de nos fournisseurs (potentiels) ;
 • être un consultant externe ou une personne de contact dans l'une de nos sociétés d'audit ou de conseil externes ;
 • être une personne-ressource qui a été fournie par les demandeurs à titre de référence dans le cadre du processus de la dans le cadre de leur inscription auprès de Blink (Cleaning Project) ou d'une candidature à un poste vacant via Clignotement (projet de nettoyage) ;
 • être une personne de contact dans chaque organisme (entreprise, gouvernement, fédération professionnelle d'employeurs ou d'employés, école, université, partenaire, ....) ) avec lesquels nous (souhaitons) établir ou maintenir une forme de contact ou de coopération et à partir de laquelle nous recueillons des données personnelles.

Si vous choisissez de nous fournir volontairement des renseignements, nous utiliserons ces renseignements conformément à la présente déclaration de confidentialité.

1. Qui sommes-nous ?

Blink (Cleaning Project) Belgium bvba avec siège social à 3500 Hasselt, Lummense Kiezel 51 est responsable du traitement de vos données personnelles (responsable du traitement au sens du GDPR).

2. Quand recueillons-nous vos données personnelles ?

Nous recueillons vos données dès que vous nous les transmettez. Cela peut se faire par e-mail, par SMS, oralement (par téléphone, dans un bureau Blink (projet de nettoyage), lors d'une visite à votre entreprise, d'un événement, d'une formation,...), en remettant votre carte de visite ou de toute autre manière possible.
Il en va de même lorsque votre entreprise ou organisation vous inscrit chez nous en tant que personne de contact pour nos services ou lorsque vous êtes enregistré en tant que client privé par des tiers afin de pouvoir utiliser nos services dans le cadre des titres-services.
Nous pouvons également recueillir vos informations lorsqu'elles ont été rendues publiques ou lorsque vous les avez vous-même rendues publiques sur des médias publics ou sociaux (par exemple, LinkedIn), ce qui montrerait que vous êtes la bonne personne avec laquelle nous pouvons dialoguer dans le cadre de nos services

3. Pourquoi avons-nous besoin de vos données personnelles ?

Nous recueillons vos données personnelles aux fins énoncées ci-dessous et ne les utiliserons pas à d'autres fins sans vous en aviser au préalable et, si nécessaire, sans vous demander votre permission de le faire.
Nous utilisons vos données dans le cadre de la présentation et de l'exécution de nos services RH à vous ou à votre entreprise ou organisation, pour la présentation et l'exécution de nos activités de titres-services, pour la présentation et l'élaboration de projets communs, de partenariats, pour la représentation des intérêts de Blink (Cleaning Project) ou dans le cadre de vos services en tant que fournisseur ou consultant

 1. Meer specifiek gebruiken we uw persoonsgegevens om, in voorkomend geval:
  u informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Blink (Cleaning Project) en om deze beter te kunnen afstemmen op uw noden en wensen of die van uw onderneming;
 2. een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan, een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden en de uitvoering ervan mogelijk te maken;
 3. u proactief cv’s en profielbeschrijvingen van geschikte kandidaten te kunnen voorstellen en de eventuele hieruit voortvloeiende sollicitatiegesprekken te kunnen organiseren;
 4. informatie met u te kunnen uitwisselen over het aanbod, de planning en de prestaties van onze uitzendkrachten en huishoudhulpen, evenals van de facturatie en de boekhoudkundige verwerking daarvan;
 5. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, evenementen, workshops en andere promoties/marketingacties van Blink (Cleaning Project) die voor u interessant kunnen zijn;
 6. u te kunnen contacteren voor het nemen van referenties en het beoordelen van het profiel en de geschiktheid van een kandidaat, die ons toestemming heeft gegeven om u hiervoor te benaderen;
 7. u in uw functie bij een publieke instelling (overheid, universiteit, beroepsfederatie, ...) te kunnen contacteren voor het behartigen van de belangen van Blink (Cleaning Project);
 8. de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, u vragen om deel te nemen aan enquêtes, en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
 9. de bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiervoor kunnen we onder meer uw identiteit controleren bij toegang in onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in
  onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen;
 10. aan managementdoelen te voldoen waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles;
 11. u toe te laten om uw rechten (zie verder) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van:

1. onze (pre)contractuele relatie en alle daaraan verbonden wettelijke
verplichtingen van Blink (Cleaning Project): wanneer we met u of met uw bedrijf of organisatie een overeenkomst onderhandelen of sluiten, hebben we van u of van de daarbij betrokken personen van uw bedrijf of organisatie een aantal gegevens nodig om een gepaste offerte te kunnen indienen en bespreken, om die overeenkomst te kunnen voorbereiden, opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren. Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

Bij de uitvoering van een overeenkomst voor werving & selectie, uitzendarbeid of dienstencheques, communiceren wij uw contactgegevens of die van de door uw bedrijf of organisatie daartoe aangeduide personen, aan onze kandidaten, uitzendkrachten of huishoudhulpen, zodat zij weten tot wie ze zich moeten wenden wanneer ze zich dienen voor te stellen of wanneer ze hun opdracht aanvatten en/of uitvoeren.

2. het legitiem belang van Blink (Cleaning Project) of van een derde partij: indien nodig, gebruiken wij uw gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van Blink (Cleaning Project) of van derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor het aanbieden en promoten van alle diensten en/of informatieve boodschappen die in lijn liggen met wat u in de context van onze bestaande of mogelijk toekomstige relatie redelijkerwijs van ons kan verwachten te ontvangen. Dit kan ook gebeuren voor toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en continuïteit van onze systemen en bedrijven te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we uw gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

We verwerken in eerste instantie uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van onze dienstverlening:

 • uw naam en voornaam;
 • uw functie(titel), uw professioneel adres en uw professionele contactgegevens (telefoon- of gsm nummer);
 • e-mailadres;

Voor particuliere klanten dienstencheques gaat het om uw privéadres en de door u
gekozen contactgegevens waarop we u kunnen bereiken (telefoon- of gsm-nummer en/of e- mailadres).

Aanvullende gegevens (vb. voorkeurstaal, werkafdeling, ...) zijn niet altijd noodzakelijk maar kunnen wenselijk zijn in het kader van het uitbouwen van onze zakelijke relatie of om onze dienstverlening en onze commerciële acties beter te kunnen afstemmen op uw interesses, wensen en noden.

Nog andere gegevens zijn volledig optioneel en zijn er uitsluitend op gericht om een goede persoonlijke relatie met u te onderhouden (vb. datum van uw verjaardag, uw hobby’s, ...). Als u ervoor kiest om dit soort persoonlijke gegevens met ons te delen, dan kunnen wij deze in onze database verwerken.
U doet er goed aan om elke wijziging in uw persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de verwezenlijking van de onder artikel 3 vermelde doelstellingen, voor de uitvoering van de tussen ons bestaande overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Blink (Cleaning Project) of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Blink (Cleaning Project) of van een derde partij) kan Blink (Cleaning Project) bepaalde van uw persoonsgegevens overmaken:

1. aan alle andere vennootschappen van de Blink (Cleaning Project) groep in België, voor onder meer:

 • de verwezenlijking van de doelstellingen van onze zakelijke relatie;
 • interne dienstverlening (administratieve taken zoals verwerking van prestaties van uitzendkrachten, dienstencheques, facturatie, klanten- en leveranciersboekhouding, debiteurenbeheer, ...);
 • promoties en marketingacties in het kader van onze dienstverlening;
 • managementinformatie;
 • interne audits;
 • interne dienstverlening;
 • screening van personen in het kader van de Europese wetgeving inzake financiële sancties (financiering van terrorisme);

2. aan sollicitanten, kandidaten, uitzendkrachten of huishoudhulpen, voor onder meer:

 • afspraken inzake sollicitatiegesprekken;
 • afspraken in het kader van opstart en uitvoering van hun taken;

3. aan onderaannemers en leveranciers van Blink (Cleaning Project), voor onder meer:

 • het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Blink (Cleaning Project) (vb. IT-providers, cloud-providers, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, ...);
 • het leveren van diensten aan Blink (Cleaning Project) in het kader van tewerkstelling (bijv. externe medische preventiediensten, ...);

4. aan onze bedrijfsrevisoren, audit- en certificatie kantoren, voor onder meer:

 • audit van onze jaarrekeningen;
 • het verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten;
 • audit van subsidiedossiers (bijv. Europees Sociaal Fonds);

5. aan (het auditkantoor of onderzoeksbureau van) Federgon (beroepsfederatie van de HR- dienstverleners), voor onder meer:

 • het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Federgon;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • tevredenheidsenquêtes;
 • statistische doeleinden;

6. aan diverse overheidsinstanties in het kader van inspecties en onderzoeken, waaronder meer:

 • federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;
 • sociale zekerheidsinstanties;
 • fiscale autoriteiten;

7. aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis.

Uw persoonsgegevens worden door Blink (Cleaning Project) niet verkocht, noch verhuurd of commercieel terbeschikking gesteld aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.
Bij de ontwikkeling van de activiteiten van Blink (Cleaning Project) mag Blink (Cleaning Project) activiteiten of activa verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen uw persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wanneer onze leveranciers uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Blink (Cleaning Project), handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.

Uw persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Blink (Cleaning Project) neemt daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor verdere vragen hierover kan u terecht bij privacy@humangold.be.

6. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven in artikel 3 en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

7. Beveiligingsmaatregelen

Blink (Cleaning Project) doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.
Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Blink (Cleaning Project) met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

8. Wat zijn uw rechten?

Blink (Cleaning Project) verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschikt u over een aantal rechten die u op elk moment kan uitoefenen.

U kunt volgende rechten uitoefenen:

 • recht van bezwaar

U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel
doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Blink (Cleaning Project) of van een derde (zie hoger in artikel 3). Bij de uitoefening van dit recht zult u via e-mail moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

Bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor nieuwsbrieven, promoties en marketingacties van Blink (Cleaning Project), kan u heel eenvoudig zelf uitoefenen. In elke e- mail die u in dit verband van ons krijgt, heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.

 • recht van inzage

U kunt uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.
Als dit het geval is, kan u volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van u bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, uw overige rechten, andere bronnen van herkomst van uw gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

 • recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

U kunt vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zult u in het formulier moeten aangeven welke gegevens u precies wil rechtzetten of aanvullen.

 • recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan Blink (Cleaning Project) heeft bezorgd, door Blink (Cleaning Project) in elektronische vorm te laten overdragen naar uzelf (via het e- mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier) of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier).

 • recht op gegevenswissing (vergetelheid)

In de gevallen voorzien door de GDPR, zullen wij op uw vraag overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • u de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Blink (Cleaning Project)).
 • de verwerking van uw persoonsgegevens door Blink (Cleaning Project) onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
 • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in deze privacy statement opgenomen doelen (artikel 3), maar u deze wel nog nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).

U kunt uw rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doet u door een e-mail te sturen naarprivacy@humangold.be.
Ten laatste binnen de maand na ontvangst van uw e-mail zullen wij u schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan uw aanvraag hebben gegeven.

Afhankelijk van de moeilijkheid van uw aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we u wel binnen de maand na ontvangst van uw formulier over deze verlenging. In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) zult u uw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. U zult hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan uw aanvraag kunnen voldoen.

9. Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. u kunt hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

10. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Blink (Cleaning Project) of over deze privacy statement, dan kunt u contact opnemen met privacy@humangold.be.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Heeft u weet van een datalek, of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via een e-mail naar privacy@humangold.be.

11. Wijzigingen

Blink (Cleaning Project) kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan u te allen tijde inzien op onze website.

Deze versie dateert van februari 2019.B. privacy statement voor sollicitanten en werknemers (sollicitant, kandidaat, werknemer, huishoudhulp)

Bij Blink (Cleaning Project) hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit privacy statement is voor jou bedoeld wanneer:

 1. je je bij Blink (Cleaning Project) inschrijft, aanmeldt of laat aanmelden om door ons begeleid en bemiddeld te worden in je zoektocht naar werk, al dan niet als uitzendkracht;
 2. je bij Blink (Cleaning Project) solliciteert voor een tewerkstelling als kandidaat- uitzendkracht bij één van onze klanten, als huishoudhulp, voor een vaste aanwerving bij één van onze klanten of bij Blink (Cleaning Project) zelf;
 3. je bij Blink (Cleaning Project) werkt als uitzendkracht of als huishoudhulp.

1. Wie zijn wij?

Blink (Cleaning Project) Belgium bvba met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt, Lummense Kiezel 51 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR).

2. Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

We verzamelen je gegevens zodra je je gegevens invult of achterlaat op onze website of op één van onze IT-applicaties/tools, wanneer je je inschrijft in één van onze vestigingen of wanneer je je op een andere wijze aanmeldt (vb. jobbeurs) of laat aanmelden (vb. voor uitzendarbeid via eigen selectie van een gebruiker - payroll) om gebruik te willen maken van onze dienstverlening.

We kunnen je gegevens ook verzamelen wanneer je deze openbaar hebt gemaakt o p publieke/sociale media (vb. LinkedIn) waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je eerst vragen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Heb je geen interesse, dan kunnen we een aantal beperkte gegevens van jou verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen nakomen.

3. Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder je daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.

Meer specifiek gebruiken we je persoonsgegevens om, in voorkomend geval:

 1. je op te nemen in onze database van sollicitanten die we gebruiken om geschikte kandidaten te selecteren voor de functies waarvoor we rekruteren (als uitzendkracht, huishoudhulp, vaste of tijdelijke medewerker bij één van de klanten van Blink (Cleaning Project) of bij Blink (Cleaning Project) zelf).

  Indien we in de toekomst bij onze selectieactiviteiten zouden werken met uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde selecties, waaronder profilering, zonder enige tussenkomst van een consultant, dan zullen we je desgevraagd informeren over het bestaan, de reden waarom alsook de te verwachte gevolgen voor jou.

 2. je profiel te kunnen bepalen en je geschiktheid te kunnen beoordelen als kandidaat voor de functies waarvoor we rekruteren. Hierbij kunnen we o.a. gebruikmaken van de resultaten van testen die wij van jou afnemen (online persoonlijkheidstesten, taaltesten, assessments,...) en van (online)-referentiechecks die we enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming doen bij de door jou opgegeven personen/bedrijven. We kunnen je ook vragen om op vrijwillige basis meer informatie over jezelf te geven om je kansen op werk te verhogen.
 3. je profiel, met inbegrip van je cv, proactief te kunnen voorstellen bij opdrachtgevers en klanten van Blink (Cleaning Project).
 4. Je interessante vacatures en jobaanbiedingen via telefoon, e-mail, sms of andere media te kunnen doorsturen. Je kan zelf je contactgegevens beheren via je online profiel op “my Blink (Cleaning Project)” of via je consultant in je Blink (Cleaning Project)-kantoor. Dit gebeurt deels door onze consultants en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld via de door jou op onze website aangemaakte job-alerts).
 5. je informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Blink (Cleaning Project) (vb. jobbeurzen of andere events die je zouden kunnen interesseren) en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en competenties.
 6. je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door het aanbieden van onder meer (korte) opleidingen, begeleidingen, workshops, enz., bij één van de bedrijven van Blink (Cleaning Project).

Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van de HR-dienstverlening waarvoor je je bij ons hebt aangemeld, waaronder werving en selectie, uitzendarbeid, tewerkstelling als huishoudhulp in het kader van dienstencheques, projectsourcing (uitvoering van opdrachten bij klanten als vaste medewerker van Blink (Cleaning Project))

Blink (Cleaning Project) gebruikt je persoonsgegevens zelf of een derde partij om in voorkomend geval:

 1. een bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 2. een werkgeversrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en alle daaraan verbonden administratie uit te voeren, zoals personeelsbeheer, loonverwerking, welzijn op het werk, arbeidsgeneeskunde (medische onderzoeken), enz.
 3. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promoties/marketingacties van Blink (Cleaning Project) (vb. uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden, informatie over door Blink (Cleaning Project) georganiseerde evenementen, ...) die voor jou interessant kunnen zijn, wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven (via je profiel op “my Blink (Cleaning Project)” of via je consultant in je Blink (Cleaning Project)-kantoor).
 4. Subsidies aan te vragen (RSZ-verminderingen, vrijstelling bedrijfsvoorheffing, premies,...).
 5. Wettelijke verplichtingen na te leven, waaronder de toepassing van arbeids-, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, illegale tewerkstelling en terrorisme, toepassing van nationale en internationale sanctiewetgeving, enz. ...
 6. Aan bepaalde kwaliteitsdoelen te voldoen, zoals het behalen en behouden van bepaalde certificaten of kwaliteitslabels.
 7. De kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij of een door ons daartoe aangeduide derde partij, jou vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
 8. Het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles.
 9. Statistische informatie te kunnen aanleveren voor onderzoeken van belang voor Blink (Cleaning Project) of onze sectorfederatie Federgon (beroepsfederatie van de HR- dienstverleners).
  In dit geval maken we gebruik van samengevoegde persoonsgegevens, waarbij je zelf niet individueel identificeerbaar bent in de resultaten die door Blink (Cleaning Project) publiek worden gemaakt o f met derden worden gedeeld.
 10. De bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiervoor kunnen we onder meer je identiteit controleren bij toegang tot onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens (vb. identiteit, opleiding, werkervaring, ...) is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens (bijv. referenties, eigen voorkeuren voor bepaalde functies, motivatiebrief, volledig cv, ...) zijn niet verplicht maar kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers of klanten van Blink (Cleaning Project). Als je ervoor kiest om ons je gegevens te verstrekken mogen wij deze gegevens gebruiken en delen met klanten en opdrachtgevers in het kader van je arbeidsbemiddeling of je tewerkstelling.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je doet er goed aan om elke wijziging in je persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Jouw toestemming: bij online inschrijving of bij inschrijving in een kantoor geef je ons online via je profiel op “my Blink (Cleaning Project)” of via het daarvoor bestemde formulier jouw toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in het kader van bemiddelings- en selectieactiviteiten, voor het nemen van referenties bij de door jou opgegeven personen/bedrijven of voor het ontvangen van commerciële aanbiedingen.

Wanneer we met jou een arbeidsovereenkomst sluiten, hebben we een aantal gegevens nodig om die overeenkomst te kunnen opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren. Aangezien je meestal werkzaam bent bij één van onze klanten, hebben we ook steeds je contactgegevens nodig om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen en wisselen we met onze klanten gegevens uit over je prestaties.

Onze dienstverlening is onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen. We moeten tijdig en voor de volledige duurtijd van die verplichtingen over alle informatie beschikken die nodig is om aan die verplichtingen te kunnen voldoen of om bij controle achteraf te kunnen aantonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan. Zo dienen wij bijvoorbeeld je tewerkstelling tijdig aan te melden bij de overheid (=Dimona-aangifte), je loon correct te berekenen en tijdig uit te betalen op jouw bankrekeningnummer en je prestaties aan te geven bij de diverse instanties van de sociale zekerheid en de fiscus.

Indien nodig, gebruiken wij je gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van Blink (Cleaning Project) of van derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en de continuïteit van onze systemen en bedrijven te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we je gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.

Het gaat onder meer om de volgende persoonsgegevens:

 1. Voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 2. Geboorteplaats- en datum, geslacht, burgerlijke staat;
 3. Nationaliteit en indien nodig identiteitsbewijs, arbeidsvergunning en verblijfstitel

  (controle verplicht op basis van de vreemdelingentewerkstelling);

 4. INSZ-nummer (als uniek identificatienummer in onze IT-systemen en in het kader van de verplichte aangiften bij en contacten met de verschillende overheidsinstanties);
 5. Curriculum vitae (cv), motivatiebrief, informatie over opleiding/diploma’s en werkervaring, publiek gemaakte gegevens (social media inbegrepen), informatie die je aan onze consultant of onze opdrachtgever of klant geeft tijdens (sollicitatie)gesprekken met hen;
 6. Foto’s en video-introductie (enkel op vrijwillige basis) - indien nodig zal een aparte foto-overeenkomst worden opgemaakt;
 7. Gegevens, waaronder resultaten, over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die je zelf of via Blink (Cleaning Project) hebt gevolgd of gedaan;
 8. Overige gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als kandidaat, zoals getuigschriften en referenties (enkel met jouw schriftelijke toestemming);
 9. Gegevens over je beschikbaarheden en vakantieperiodes;
 10. Evaluaties van je kennis, vaardigheden, attitude, enz. ...;
 11. Overige gegevens die nodig zijn voor een correcte administratieve afhandeling

  (personeelsbeheer, loonverwerking en -betaling, afwezigheidsregistratie, enz. ...).

Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen we eventueel van jou:

 1. uittreksel uit het strafregister: dit vragen we uitsluitend wanneer dit wettelijk verplicht is voor Blink (Cleaning Project) of voor de opdrachtgever of de klant waar we je tewerkstellen.
 2. gezondheidsgegevens: we verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen. Indien je ons zelf vrijwillig persoonsgegevens over je gezondheidstoestand doorgeeft, registreren we deze gegevens enkel op jouw uitdrukkelijke vraag en enkel indien ze een impact kunnen hebben op jouw zoektocht naar werk en de door jou uit te voeren taken.

5. Met wie delen we je persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de uitvoering van je bemiddeling of tewerkstelling, de verwezenlijking van de onder punt C vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Blink (Cleaning Project) of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Blink (Cleaning Project) of van een derde partij) kan Blink (Cleaning Project) bepaalde van jouw persoonsgegevens overmaken:

 • aan andere vennootschappen van de Blink (Cleaning Project) groep in België (Umani Group, Blink (Cleaning Project) Solutions) voor onder meer:
  • aanbod van ondersteunende activiteiten in het kader van jouw zoektocht naar werk/professionele ontwikkeling (workshops, jobaanbod, ...);
  • interne dienstverlening (administratieve taken inzake je bemiddeling en tewerkstelling, IT-diensten, ...);
  • promoties en marketingacties (voor zover je hiervoor je toestemming hebt gegeven); -interne audits;
  • screening van personen in het kader van de Europese wetgeving inzake financiële sancties (financiering van terrorisme);
 • of hun klanten, aangestelden of lasthebbers, voor
  1. selectie van geschikte kandidaten voor het invullen van een openstaande vacature als uitzendkracht, huishoudhulp of vaste medewerker;
  2. actieve aanbieding van jouw profiel en cv;
  3. registratie van je gegevens in de personeelsbeheersystemen van klanten (bij uitzendarbeid);
  4. uitwisseling van alle gegevens in verband met je prestaties als uitzendkracht of huishoudhulp;
  5. facturatie van de dienstverlening;
  6. audits bij opdrachtgevers of klanten;
 • aan leveranciers van Blink (Cleaning Project), voor onder meer:
  • het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Blink (Cleaning Project) (vb. IT-providers, cloud-providers, sociaal secretariaat, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, indienen subsidiedossiers, ...);
 • aan externe medische preventiediensten, leveranciers van maaltijdcheques en ecocheques, verzekeringsmaatschappijen, ...);
 • het leveren van diensten aan Blink (Cleaning Project) in het kader van tewerkstelling (vb. -aan onze bedrijfsrevisoren, audit en certificatie kantoren, voor onder meer: aan (het -- auditkantoor of onderzoeksbureau van) Federgon (beroepsfederatie van de HR- dienstverleners), voor onder meer:
  • het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Federgon;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • tevredenheidsenquêtes;
  • statistische doeleinden;
 • aan diverse overheidsinstanties:
  • federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;
  • sociale zekerheidsinstanties;
  • voorafgaande toestemming.
 • aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis. Je persoonsgegevens worden door Blink (Cleaning Project) niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter

Je persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Blink (Cleaning Project) neemt daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor verdere vragen hierover kan je terecht bij de privacy@humangold.be.

 • aan sectorale fondsen voor bestaanszekerheid (vb. eindejaarspremie uitzendkrachten);

In het geval de GDPR-wetgeving ons verplicht, sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.

6. Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij garanderen dat we je gegevens niet langer bewaren dan vereist door de wet of de interne reglementen van toepassing binnen onze onderneming.

De standaard bewaringstermijnen zijn afhankelijk van de doelstellingen waarvoor we je gegevens verwerken en of je al dan niet tewerkgesteld wordt door Blink (Cleaning Project).

Op de bemiddelingsgegevens die je ons verstrekt via je online profiel in my Blink (Cleaning Project) op onze website www.Blink Blink (Cleaning Project).be of via inschrijving bij een consultant in een Blink (Cleaning Project) -kantoor of HR-center passen wij volgende bewaartermijnen toe:

 • Alle persoonsgegevens die we nodig hebben om je te ondersteunen in je zoektocht naar werk (cv’s, opleiding, testresultaten, werkverwachtingen, ...) blijven actief beschikbaar in onze database zolang je bemiddelingsdossier wordt geactualiseerd. Dit laatste ge beurt telkens wanneer je zelf of wanneer Blink (Cleaning Project) actie onderneemt op je dossier (vb. aanvulling van een recente werkervaring, toevoeging van een geactualiseerd cv, contactname voor een vacature, opleidings- of jobaanbod, ...).
 • Na 12 maanden inactiviteit in je dossier krijg je automatisch een e -mail met de vraag of je nog langer actief door Blink (Cleaning Project) wil bemiddeld worden. Bij een negatief antwoord houden we je gegevens enkel nog passief bij voor een periode van 4 jaar omwille van bepaalde wettelijke verjaringstermijnen.

Bij gebrek aan antwoord of bij positief antwoord zonder verdere actualisatie van je bemiddelingsdossier verwittigen we je 12 maanden later opnieuw per e -mail dat we je gegevens enkel nog passief zullen bijhouden voor een periode van 3jaar omwille van bepaalde wettelijke verjaringstermijnen, tenzij je op dat moment beslist om zelf je dossier weer te actualiseren.

Indien je daarnaast ook voor Blink (Cleaning Project) werkt of hebt gewerkt, bewaren wij al je tewerkstellingsgegevens (identificatie, prestaties, loongegevens, multifunctionele aangifte bij de RSZ, fiscale aangifte, ...) nog voor een periode van 7 jaar na het einde van je arbeidsovereenkomst. Dit doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen.

Blink (Cleaning Project) doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen. De toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Blink (Cleaning Project) met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

8. Wat zijn jouw rechten?

Blink (Cleaning Project) verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy statement. Als betrokken partij beschik jij over een aantal rechten die je op elk moment kan uitoefenen.

Je kan volgende rechten uitoefenen:

 • recht op weigering of intrekking van je toestemming

7. Beveiligingsmaatregelen

We zullen je gegevens niet verwerken indien je ons geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te gebruiken om jou naar werk te begeleiden, maar dan zal je ook geen gebruik kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Blink (Cleaning Project).

Eens je je toestemming hebt gegeven om je te bemiddelen naar werk, kan je die toestemming ook weer intrekken. Dit zal tot gevolg hebben dat je bemiddelingsdossier zal verwijderd worden volgens het recht op gegevenswissing (zie verder).

Je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor promoties en marketingacties van Blink (Cleaning Project) moet je zelf intrekken in je online profiel op my Blink (Cleaning Project) waar je zelf zonder enige tussenkomst van Blink (Cleaning Project) je toestemming voor het ontvangen van marketingacties per e - mail of sms kan beheren. Beschik je niet over een online profiel, dan moet je dit doen via je consultant in je Blink (Cleaning Project)-kantoor, die je hiervoor een document zal laten ondertekenen.

Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van die gegevens voor de intrekking of de rechtmatigheid van de verwerking van (een aantal van) diezelfde gegevens.

 • recht van bezwaar

Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Blink (Cleaning Project) of van een derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zal je i n het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

 • recht van Inzage

Je kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens.
Als dit het geval is, kan je volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van jou bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijn en of de criteria om die te bepalen, je overige rechten, andere bronnen van herkomst van je gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Beschik je over een online profiel op my Blink (Cleaning Project), dan heb je automatisch reeds inzage in een groot deel van de over (en door) jouw geregistreerde persoonsgegevens.

 • recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

Je kan vragen om alle volgens jou onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven welke gegevens je precies wil rechtzetten of aanvullen.

Beschik je over een online profiel op my Blink (Cleaning Project), dan kan je, zonder enige tussenkomst van Blink (Cleaning Project), zelf een groot deel van je persoonsgegevens aanpassen en aanvullen.

Onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd adres, ...) worden steeds rechtgezet zoals gevraagd. Volgens jou onjuist geachte subjectieve persoonsgegevens (vb. negatieve evaluatie, ongunstige testresultaten, ...) worden slechts aangepast indien wij het met jou eens zijn. Indien niet, passen wij deze persoonsgegevens niet aan, maar noteren wij je eventuele aanvullende verklaring hierover.

 • recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je zelf aan Blink (Cleaning Project) hebt bezorgd, door Blink (Cleaning Project) in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf (via je e -mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier) of naar een andere door jou aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier).

 • recht op gegevenswissing (vergetelheid)

In de gevallen voorzien door de GDPR, waaronder de intrekking van je toestemming om door Blink (Cleaning Project) naar werk te worden bemiddeld, zullen wij overgaan tot verwijdering van je bemiddelingsdossier.

Naargelang de situatie waarin je je bevindt op het ogenblik van de uitoefening van dit recht, heeft dit verschillende gevolgen:

 1. Je hebt nooit gewerkt voor Blink (Cleaning Project):
  De gegevens van je dossier bij Blink (Cleaning Project) worden gewist, inclusief je online profiel op my Blink (Cleaning Project).
 2. Je hebt in het verleden als uitzendkracht of huishoudhulp gewerkt voor Blink (Cleaning Project):
  De gegevens van je dossier bij Blink (Cleaning Project) worden gewist.
  De gegevens van je tewerkstellingsdossier kunnen om wettelijke redenen niet worden verwijderd en zullen door Blink (Cleaning Project) worden bijgehouden tot 7 jaar na het einde van je tewerkstelling.

  Je online profiel op my Blink (Cleaning Project) wordt niet afgesloten maar beperkt tot de gegevens in “mijn documenten” zodat je toegang blijft hebben tot al je tewerkstellingsdocumenten.

 3. Je bent op het ogenblik van de uitoefening van dit recht als uitzendkracht of huishoudhulp aan het werk voor Blink (Cleaning Project):
  De gevolgen zijn dezelfde als wanneer je in het verleden hebt gewerkt voor Blink (Cleaning Project) (zie hiervoor).

  Wanneer je voor deze optie kies heeft dit echter eveneens tot gevolg dat je ook niet meer verder kan blijven werken via Blink (Cleaning Project). Indien je toch verder wil blijven werken, wacht je beter met je aanvraag tot na afloop van je tewerkstelling.

  Beschik je over een online profiel op my Blink (Cleaning Project), dan kan je alvast zelf je toestemming intrekken om nog e-mails en sms’en te ontvangen met werkaanbiedingen. Als je geen online profiel hebt, kan je dit vragen aan je consultant in je Blink (Cleaning Project) -kantoor.

  Je kan ook aan je consultant vragen om in je dossier te noteren dat je in de toekomst niet meer wenst gecontacteerd te worden.

 • recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Blink (Cleaning Project));
 • de verwerking van je persoonsgegevens door Blink (Cleaning Project) onrechtmatig zou zijn maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen;
 • wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in deze privacy statement.

Je kan je rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doe je door een e-mail te sturen naarprivacy@humangold.be.

Ten laatste binnen de maand na ontvangst van je e-mail zullen wij je schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven. Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou wel binnen de maand na ontvangst van je e-mail over deze verlenging.

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen.

9. Cookies

Op ons domein Blink (Cleaning Project).be maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kan hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

10. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Blink (Cleaning Project) of over dit privacy statement, dan kan je contact opnemen met Blink (Cleaning Project) via privacy@humangold.be.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via privacy@humangold.be.

11. Wijzigingen

Blink (Cleaning Project) kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy statement. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op de website van Blink (Cleaning Project).

Deze versie is dateert van februari 2019.